FAISNÉIS FAOI IOMPAR

FAISNÉIS FAOI IOMPAR

AN ÁIT A BHAINT AMACH

Má rinne tú cinneadh chun cuairt a thabhairt ar oileán na hÉireann, tá go leor bealaí ann chun taisteal a dhéanamh!

Aerlínte

Aerfort Bhaile Átha Cliath 12km lastuaidh de lár na cathrach agus déanann mearchóistí, busanna áitiúla agus tacsaithe freastal maith air. Tá léarscáil de na bealaí díreacha ar fáil anseo. 

Ón Aerfort go dtí an Chathair

Tá roinnt roghanna ar fáil dóibh siúd atá ag lorg chun taisteal ón aerfort go dtí an chathair nó a mhalairt. Tá tacsaithe ar fáil lasmuigh de Chríochfort 1 agus 2. Tá roinnt seirbhísí cóiste agus bus ar fáil ar féidir leo thú a thabhairt a fhad le lár na cathrach, anuas ar go leor ceantar i mBaile Átha Cliath agus timpeall na cathrach. Is féidir do thuras a phleanáil anseo. Tá liosta d’oibreoirí cóiste agus bus atá bunaithe san aerfort ar fáil anseo. Oibríonn Bus Átha Cliath Mearsheirbhís Aernaisc 747 (Airlink 747) a dhéanann freastal ar chríochfort 1 agus 2. Tabharfaidh an tAernasc thú díreach isteach i gcroílár chathair Bhaile Átha Cliath agus déanann sé nasc, chomh maith, leis na stáisiúin mhóra bhusanna agus iarnróid. Cuireann Aircoach seirbhísí ar fáil ó Aerfort Bhaile Átha Cliath (Críochfort 1 agus 2) chuig Lár na Cathrach agus láithreacha éagsúla i mBaile Átha Cliath ar bhonn 24 uair gach lá.

Ar Muir

Oibrítear seirbhísí rialta sceidealaithe farantóireachta idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe a iompraíonn paisinéirí ar cos agus gluaisteáin agus feithiclí eile go dtí Baile Átha Cliath trí dhá chuan farantóireachta – Calafort Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire.

Calafort Bhaile Átha Cliath lonnaithe go lárnach, agus níl sé suite ach cúpla nóiméad ó lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tá Cuan Dhún Laoghaire lonnaithe 7 míle laisteas de lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Críochfoirt Farantóireachta chuig an gCathair

Tá roinnt roghanna ar fáil dóibh siúd atá ag lorg chun taisteal ón gcathair go dtí na Críochfoirt Farantóireachta. Ó Chalafort Bhaile Átha Cliath, féadfaidh cuairteoirí bus nó tacsaí a fháil. Cosnóidh tacsaí thart ar €10. Féadfaidh cuairteoirí tacsaí nó bus a fháil nó iarnród éadrom Mhearlíne Bhaile Átha Cliath (an DART) a úsáid ó Chríochfort Farantóireachta Dhún Laoghaire.  Cosnaíonn ticéid DART agus Bhus Átha Cliath a fhad le Lár na Cathrach faoi bhun €3 le haghaidh aistear singil.
Más mian leat taisteal go dtí Lár Chathair Bhaile Átha Cliath ar bhus, moltar duit bus Uimhir 7 nó Uimhir 46 a úsáid. Fágann an dá bhus go rialta agus glacann siad thart ar uair an chloig chun lár na cathrach a bhaint amach. Mar rogha air sin, is féidir leat an DART a thaistealaíonn ó thuaidh i dtreo na cathrach a úsáid.

GLUAISEACHT TIMPEALL

A luaithe a bhaineann tú an áit amach, tá go leor bealaí ann chun taisteal timpeall na cathrach.

Féadfaidh tú do thuras traenach, tram, bus, cóiste nó tacsaí a phleanáil ar www.transportforireland.ie. Féadfaidh tú bealaí, amanna agus táillí a sheiceáil, faisnéis fíor-ama a fháil agus an aip a íoslódáil.

Is féidir leat íoc as do thaisteal go léir le sparán leictreonach ó Chárta Leap nó trí thicéad a mhaireann cúpla lá a cheannach ó aon cheann de na príomhoibreoirí iompair: Meaisíní ticéad Luas agus asraonta miondíola, meaisíní ticéad agus oifigí áirithinte Iarnród Éireann agus Ceann-Oifig Bhus Átha Cliath, 59 Sráid Uí Chonaill Uachtarach ar líne nó in asraonta miondíola.

Is féidir leat Ticéad Saoirse, ticéad 3 lá, nach gcosnaíonn ach €33 a cheannach agus a bheidh bailí ar sheirbhísí Aernaisc agus ar gach seirbhís de chuid Bhus Átha Cliath!

Traenacha

Is iad an dá phríomhstáisiún traenach i mBaile Átha Cliath Stáisiún Uí Chonghaile agus Stáisiún Heuston. Tá Iarnród Éireann ag feidhmiú ar fud na tíre agus freastalaíonn an DART (Mearlíne Bhaile Átha Cliath) ar chomaitéirí Bhaile Átha Cliath. Gabhann an DART feadh chósta Mhuir Éireann ó Mhullach Íde i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath ó dheas a fhad leis na Clocha Liatha, Contae Chill Mhantáin.  Is féidir ticéid a cheannach tríd an láithreán nó ag an stáisiún.

Tá 3 stáisiún DART ann i lár chathair Bhaile Átha Cliath: Stáisiún an Phiarsaigh, Stáisiún Shráid na Teamhrach agus Stáisiún Uí Chonghaile. Déanann Stáisiún Uí Chonghaile agus Stáisiún an Phiarsaigh araon ceangal le línte idirchathrach agus comaitéireachta.

Tramanna

Chomh maith leis sin, déanann LUAS, córas iompair iarnróid éadroim, freastal ar Bhaile Átha Cliath chomh maith. Tá dhá thrambhealach Luas ann, an líne Dhearg agus an líne Ghlas. Gabhann an Líne Dhearg ó Thamhlacht go dtí an tIosta agus ó Theach Sagard go dtí Stáisiún Uí Chonghaile.  Gabhann an Líne Ghlas ó Ghleann Bhríde go dtí Faiche Stiabhna trí Áth an Ghainimh.

I rith amanna buaicéilimh idir 07:00am agus 10:00am agus idir 4:00pm agus 7:00pm, oibríonn tramanna Luas gach 4-5 nóiméad. Gabhann tramanna seachbhuaice idir gach deich nóiméad agus cúig nóiméad déag. Tá ticéid ar fáil ag gach críochfort Luas.

Busanna

Cuireann Bus Éireann seirbhís ar fud na tíre ar fáil.  Is é Bus Áras an príomhiosta busanna i mBaile Átha Cliath atá suite i lár na cathrach taobh thiar de Theach an Chustaim.


Soláthraíonn Bus Átha Cliath líonra seirbhísí timpeall na cathrach, ina measc seirbhísí ó Aerfort Bhaile Átha Cliath, Calafort Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire anuas ar Bhus Oíche agus Turais Fámaireachta.

Rothair

Córas féinseirbhíse rothar ar cíos is ea Dublinbikes ar féidir le gach duine 14 bliana d’aois agus níos sine í a úsáid.  Tá 40 stáisiún agus 450 rothar ag an tseirbhís a chuireann ar do chumas taisteal timpeall lár na cathrach ar do sháimhín só.  Tá 3 thicéad ar fáil do chuairteoirí a thugann cuairt ar Bhaile Átha Cliath.

Páirceáil

Cuireann Parkrite ráta €7 ar fáil le haghaidh dheireadh seachtaine Fhéile Pádraig i gcarrchlós an Ionaid Chomhdhála, i gcarrchlós an IFSC nó i gcarrchlós Mhargadh na Feirme. Cliceáil anseo nó tabhair cuairt ar www.parkrite.ie.

Trácht agus Dúnadh Bóithre

Beidh bóithre agus sráideanna áirithe dúnta le haghaidh imeachtaí na féile. Chun teacht ar fhaisnéis atá cothrom le dáta ar thrácht agus ar dhúnadh bóithre, tabhair cuairt ar AA Roadwatch.

NASC
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • E-mail